บุคลากรสำนักงาน ก.พ.ร.มก.

ชั้น 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. โทร. 02-940-7199 หรือ 4775
e-mail : opd@ku.ac.th

 

นายฉัตรชัย จรูญพงศ์

ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ผู้บริหารสำนักงาน ก.พ.ร.มก. ปัจจุบัน

 
       
 
นางนิดา ประพฤติธรรม
ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

e-mail :opd@ku.ac.th
 

 
นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล
ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

e-mail : opd@ku.ac.th
 

 
นายพงศนาถ เปรมภิภัสสร
ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

e-mail : opd@ku.ac.th
 
          
 

 
 
 

 
       
 
 

Copyright 2004  Kasetsart University All rights reserved. Support 800 x 600 resolution.