คณะกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(เหมือนปี 2552)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

 

 

 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552


คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1391/2552
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

1.

อธิการบดี   ประธานกรรมการ

2.

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ

3.

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ   รองประธานกรรมการ
4.
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์   รองประธานกรรมการ

5.

รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

  กรรมการ
6.
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ

7.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ
8.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย   กรรมการ
9.
รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   กรรมการ

10.

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาวิทยาเขต   กรรมการ

11.

รองอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ   กรรมการ

12.

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน   กรรมการ

13.

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา   กรรมการ

14.

รองอธิการบดีวิทยเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   กรรมการ
15.
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   กรรมการ
(นางวราภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร)    

16.

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ
17.
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

18.

ผู้อำนวยการกองแผนงาน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

19.

นางนิดา ประพฤติธรรม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20.

นางช่อทิพย์ เวียงสงค์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

21.

นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 โดยให้มีหน้าที่ในการวางแผนและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินภารกิจเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2552
 
  หน้าหลัก l ข้อมูลของ ก.พ.ร. มก. l คณะกรรมการ ปฏิทินการดำเนินงาน l เอกสารเผยแพร่ l แบบฟอร์ม l Links
 

Copyright 2004  Kasetsart University All rights reserved. Support 800 x 600 resolution.