คณะกรรมการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551(เหมือนปี 2552)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548

 

 

 

รายนามคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติิราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557


คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 114/2557
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ

1.

อธิการบดี   ประธานกรรมการ

2.

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ

3.

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ   กรรมการ
4.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ

5.

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

  กรรมการ
6
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ   กรรมการ
7
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   กรรมการ
8.
รองอธิการบดีฝ่าการเงินและทรัพย์สิน   กรรมการ

9.

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน   กรรมการ

10.

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา   กรรมการ

11.

รองอธิการบดีวิทยเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร   กรรมการ

12.

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี   กรรมการ
13.
ผู้อำนวยการกองแผนงาน   กรรมการ

14.

ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ   กรรมการ
15
ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ
16
ผู้อำนวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่   กรรมการ
17.
ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน   กรรมการ

18.

นางนิดา ประพฤติธรรม   กรรมการและเลขานุการ

19.

นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

20.

นางมุกดา เกตุแก้ว   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 โดยให้มีหน้าที่ในการวางแผนและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานก.พ.ร.กำหนดโดยพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินภารกิจเฉพาะเรื่องได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระ 2 ปี
สั่ง ณ วันที่ 17 มกราคม 2557
 
  หน้าหลัก l ข้อมูลของ ก.พ.ร. มก. l คณะกรรมการ ปฏิทินการดำเนินงาน l เอกสารเผยแพร่ l แบบฟอร์ม l Links
 

Copyright 2004  Kasetsart University All rights reserved. Support 800 x 600 resolution.